Не у мојој смени

Фестивал еколошког позоришта за децу и младе у сарадњи са удружењима Слобода нема цену и Кино Клуб Нови Сад, током 2021. године реализоваће пројекат „Не у мојој смени”, који има за циљ јачање капацитета и способности омладинских организација и организација за младе у Србији за веће учешће у борби против трговине људима и унапређење заштите младих од трговине људима.

Кроз пројекат „Не у мојој смени“, кроз едукацију организација цивилног друштва, а пре свега организација за младе и организација младих, подизаће се њихови капацитети за веће ангажовање на превентивним активностима, у прелиминарној идентификацији, и капацитети за адекватно реаговање при даљем упућивању на помоћ и подршку жртвама. Организације за младе и организације младих су те које су у блиском контакту са младима, посебно младима из осетљивих група и раним реаговањем и препознавањем ризичних ситуација и индикатора могу да предупреде улазак младе особе у ситуацију трговине људима.

Поред тога, кроз кампању „НЕЋЕ ПРОЋИ” на друштвеним мрежама, посебно оним на којима су млади припадници Z генерације, утицаће се на подизање свести младих о проблему трговине људима, али на унапређење њихових знања за препознавање ризичних ситуација и начина на које да их избегну. Укључивање младих у осмишљавање и реализацију саме кампање и модел вршњачке едукације допринео би квалитету и ефикасности кампање.

Пороцењује се да у свету има 2,45 милиона људи постану жртве трговине људима и да расте број особа у Европи које су идентификоване као жртве трговине људима (44 одсто између 2015. и 2018. према извештају Групе стручњака Савета Европе за борбу против трговине људима – ГРЕТА). С друге стране у Србији се последњих година бележи рекордано низак број регистрованих жртава (2019 само 39. жртава, 2020. само 56 жртава ). Ово упућује на чињеницу да постоје системски изазови пре свега у идентификацији жртава, а то даље повлачи и подршку истим. Као један од већих проблема помиње се и то што се у Србији и даље мало говори о проблему трговине људима, а да су превентивне активности углавном ад-хоц организоване. Иако је Србија један једна од првих држава која је почела да примењује Национални механизам за упућивање, чији су главни актери државне институције (Полиција, Центар за заштиту трговине људима и специјализоване ОЦД), очигледно је да је потребно уложити више, пре свега у превенцију и размотрити који су други доступни ресурси.

Уколико посматрамо профил жртава најчешће жртве трговине људима у Србији су малолетници (64 одсто од идентификованих жртава у првој половини 2019. године), жене и девојчице (у 2018. 36 и 39 одсто) и приметно већи број мушкарца жртава радне експолатације. Посебно ризичне групе су млади спремни да раде у иностранству, као и млади у НЕЕТ ситуацији (млади који нису у образовном систему, запослени или на обуци). Код опште популације, али и професионалаца, постоје тешкоће у препознавању појединих облика експлоатације (принуда на вршење кривичних дела, принуда на просјачење, присилни рад).

Пандемија изазвана појавом вируса ковид-19 погоршала је положај жртава трговине људима и истовремено повећала рањивост потенцијалних жртава. Стање пандемије и неке од изречених мера у борби против глобалне здравствене кризе, учиниле су идентификацију (потенцијалних) жртава трговине људима још тежом, а трговце људима, њихове активности и начине врбовања жртава мање видљивим.

Узевши у обзир све наведено, пројекат „Не у мојој смени” усмерен је пре свега на превентивне активности и јачање кацитета оних актера који раде са младима, као једном од група у повећаном ризику од трговине људима, организацијама за младе и организацијама младих, како би се повећали њихови капацитети и унапредила знања за прелиминарну идентификацију потенцијалних жртава, али и на саме младе.

Поред тога што су циљна група, млади се кроз пројекат „Не у мојој смени” посматрају као активан партнер кроз улогу покретача кампање „Неће проћи”. Млади су ти који имају јединствени положај и улогу у заједници и препознати су као креатори промена у својим заједницама. Кроз њихову партиципацију и директно укључивање у осмишљавање и реализацију превентивне кампање „Неће проћи“ добићемо савезнике, оснажене и едуковане младе способне да се заштите од потенцијално ризичних ситуација које их могу довести до тога да постану жртве трговине људима, али и да стечена знања пренесу својим вршњацима. На овај начин користимо енергију младих и њихову мотивацију за ширу превенцију трговине људима, како међу вршњацим, тако и међу широм јавности.

Пројекат „Не у мојој смени” реализује се у оквиру активности јачања капацитета и способности локалних организација цивилног друштва за спречавање и борбу против трговине људима, које спроводи НВО АСТРА у склопу пројекта „Унапређење простора и могућности за борбу против трговине људима“, подржаног од стране Европске уније.

Пројекат „Унапређење простора и могућности за борбу против трговине људима“ директно одговара на тежњу Европске уније ка поштовању демократских принципа и постављању смерница за обезбеђивање повољног окружења за цивилно друштво у Србији, те окупља организације цивилног друштва да се заједнички залажу против смањења простора за деловање и утичу на све учесталије негативне ставове Владе према свом раду. Пројектом желимо да реагујемо на смањење простора за организације које се боре против трговине људима и поспешимо очување способности ОЦД да и даље пружају директне услуге и подршку особама у ризику да постану жртве и већ постојећим жртвама трговине људима.